Amsterdamse erfpachters grijpen commotie aan voor publiceren Zwartboek Erfpacht 3.0

Amsterdamse erfpachters hebben vandaag per mail aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam het Zwartboek Erfpacht 3.0 aangeboden. Belangrijke onderwerpen in dit actuele Zwartboek zijn de bepleite pardonregeling, de bestuurlijke acties om de black box gesloten te houden en de gegevens die dankzij Wob-procedures aan het daglicht komen.  

Volgens de opstellers van het Zwartboek 3.0 is een politieke pardonregeling noodzakelijk voor hen die de deadline van 31 december 2019 resp. 7 januari 2020 niet haalden.

Het erfpachtbeleid van de wethouder Grondzaken Van Doorninck wordt gekenmerkt door vertraging. Niet alleen stagneert de uitvoering, maar ook de in 2017 beloofde Vangnetregeling is er nog steeds niet. De huidige corona-pandemie is daarvoor nauwelijks een excuus.

Ook zit de zogeheten black box nog potdicht: erfpachters kunnen hun buurtstraatquote (aandeel van de grond in de woningprijs, BSQ) niet narekenen en dus niet beoordelen of hun afkoop eeuwigdurende erfpacht of canon wel terecht is. 

Het verstrekken van alle parameters die nodig zijn voor het narekenen van ieders BSQ is uiteindelijk juridisch onontkoombaar. Zie de uitspraken van de Hoge Raad en de Raad van State, bekend bij het gemeentebestuur.

Wob-verzoeken (Wob: Wet openbaarheid bestuur), onder meer van de Telegraaf, maken steeds meer geheim gehouden documenten openbaar. Die gegevens creëren de nodige commotie in de (sociale en andere) media, als ook bij de Amsterdamse politiek. Dit versterkt de roep om een pardonregeling, waarbij de toepassing van de BSQ 2017 wordt verlengd.
Zie ook de Rekenkamer Metropoolregio die meermalen constateerde dat de gemeente te veel informatie verhult voor erfpachters.

Zo bleek het grote verschil in grondprijs vóór of na 7 januari jl. voor burgers en raadsleden in een voetnoot te zijn weggestopt. In de praktijk is dat verschil dankzij het ‘hefboomeffect’ van de BSQ vooral voor meer perifeer gelegen woningen enorm. Het loopt in de honderden procenten en tienduizenden euro’s.
Voor dat effect is gewaarschuwd, bijvoorbeeld in Het Parool, maar de gemeente had dit zelf moeten en kunnen voorrekenen. Uit een van de opgedoken documenten blijkt dat die rekensom voor 191.000 erfpachters beschikbaar was. Raadsleden die ernaar vroegen kregen te horen dat erfpachters die gegevens niet konden krijgen.  

In de strijd voor rechtvaardig en behoorlijk bestuur acht het Zwartboek 3.0 het lopende raadsonderzoek naar consumentenbescherming bij het erfpachtbeleid een aanwinst. 

Het wachten is op de uitspraken van de lopende juridische procedures en klachtbehandelingen. Eén belangrijke uitspraak is er al, namelijk de uitspraak van de Hoge Raad over het WOZ-bezwaar voor partners en nieuwe eigenaren. Die uitspraak is een nieuwe spaak in het wiel voor de uitvoering van de overstapregeling. Door extra vertragingen komt er wellicht meer tijd om andere gerechtelijke uitspraken af te wachten.

Verontruste Erfpachters Amsterdam