Naar een effectief en rechtvaardig erfpachtstelsel (Rabobank)

Rabobank benoemt meerdere pijnpunten van het ingevoerde erfpachtsysteem, de problemen zijn met het invoeren van eeuwigdurende erfpacht niet opgelost:

“Daar staat tegenover dat de residuele grondwaardeberekening veel erfpachters nog steeds met verhoogde canonlasten en onbetaalbare afkoopsommen confronteert. Om die hindernis te nemen, kan de gemeente beter uitgaan van de zogeheten schaduwgrondwaarde. De gemeente past die al toe voor tijdelijke afkoop (zie ook Boomsma et al., 2017). Uitgangspunt daarbij is de historische WOZ-waarde (die bij het begin van een nieuw tijdvak) van de woning, aangepast aan de inflatie plus 1 procent.”

“Bovendien wordt de effectiviteit van het nieuwe systeem ondermijnd doordat de gemeente de residuele grondwaarde ook op voortdurende erfpacht toepast. Ook een verblijf in het systeem van voortdurende erfpacht zal dan tot hogere lasten leiden, terwijl de onzekerheid over de toekomstige lastenverhoging naar het einde van het huidige tijdvak toe blijft bestaan. Een verblijf in het oude systeem is zo bezien een schijnkeuze.”

“Ten slotte moet de gemeente bij eeuwigdurend afkopen ook rekening houden met de investeringskracht van huishoudens. Ook de stad Amsterdam staat voor een grote verduurzamingsopgave. Hoge erfpachtlasten en afkoopbedragen brengen zulke investeringen in het gedrang. We stellen daarom voor dat erfpachters die duurzame en energiebesparende investeringen willen doorvoeren, in aanmerking kunnen komen voor een flinke korting op de canon of afkoopsom.”

RABOBANK Naar een effectief en rechtvaardig erfpachtstelsel 20170615 (PDF)