Bericht aan de wethouders

Aan: m.van.doorninck@amsterdam.nl, u.kock@amsterdam.nl, m.moorman@amsterdam.nl, laurens.ivens@amsterdam.nl

Betreft: VERDUBBELING van de grondprijs door erfpachtcorrectie en meer

Geachte wethouders,

Recent heeft u naar aanleiding van een verloren rechtszaak over de erfpachtcorrectie de WOZ 2019 met 2% verlaagd. Een stap in de goed richting, dank!

De erfpachtcorrectie is per 2017 ingevoerd bij de berekening van de erfpacht en leidt tot hogere kosten. De erfpachtcorrectie van gemiddeld 6% leidt tot een veel hogere grondkostenstijging van gemiddeld 30%!

Gemiddelde woning in eenheidsprijzen van € 100K

Het grondwaardebeleid tot en met 2016 was gebaseerd op een woningwaarde zonder erfpachtcorrectie (linker kolom). Nu hanteert de gemeente een opslag van gemiddeld 6%. Dit leidt tot een prijsverhoging van de grond van 30% (rechter kolom). Deze sterkere stijging komt door de hefboomwerking bij residueel rekenen: alle verhogingen in de prijs rekent de gemeente direct aan zichzelf, de grond, toe. De erfpacht correctie zou uit de grondwaarde berekening moeten worden gehaald.

Ook is de grondwaarde per 2017 verhoogd met 21% BTW. Hierdoor stijgt de gemiddelde grondwaarde met 57%.

Tenslotte is de depreciatie verlaagd van 25% naar 10% waardoor de stijging oploopt tot 89%.

In de Algemene Bepalingen voor erfpacht staat dat de grond moet worden gewaardeerd in verhuurde staat omdat de erfpachter het woonrecht heeft. De belastingdienst hanteert hiervoor een depreciatie van 40%. De gemeente heeft in 2010 deze depreciatie eenzijdig verlaagd van deze 40% naar 25%.

Als ook deze eenzijdige aanpassing wordt teruggedraaid, komt de grondwaarde uit op € 10K. De prijsverhoging naar € 23K, een stijging van 136%, wordt dan opgeheven.

De prijsstijging is het gevolg van nieuwe politieke keuzes in strijd met decennialang staand beleid. Het is een eenzijdige wijziging van de erfpachtvoorwaarden achteraf. Erfpachters kunnen niet hun huis oppakken en bij een andere grondleverancier gaan wonen. De zogenaamde “overstapkorting” van 35% (= 25%+10%) valt hierbij in het niet.

Het advies van het onderzoeksrapport “Redelijkheid en Billijkheid bij erfpacht” blijft ongewijzigd. Hanteer een plafond in de netto grondquote van 13% van de WOZ waarde exclusief de erfpacht correctie.

Hoogachtend,

Amsterdamse Woon- en Erfpachtpartij

P.S. Bijgevoegd het raadsstuk waaruit bovenstaande blijkt. De prijsverhoging is verstopt in een brij aan informatie. Het was fijn geweest als de raad duidelijker was geïnformeerd.

COLLEGE B&W Verschillen tussen de woz-methode en het grondprijsbeleid 20161220 (pdf)