Verhoging grondquote van 13% naar 44% benadeelt erfpachters.

Dinsdag 22 januari is het onderzoeksrapport “Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht” aangeboden aan en besproken met wethouder grondzaken mevrouw van Doorninck en hoofd bureau erfpacht. Het rapport beschrijft de wijze waarop de gemeente de erfpacht grondquote eenzijdig verhoogt van 13% naar 44%, in strijd met de voorlichting die erfpachters kregen bij de koop van hun woning. Het laat zien dat de canon rente van 2,39% veel hoger is dan de rente op staatsleningen (nu: 0,35%) zoals die in de Algemene Bepalingen voor erfpacht staat.

Uit het rapport blijkt dat niet alleen erfpachters zijn misleid, maar ook de raad en de rekenkamer Amsterdam zijn onjuist voorgelicht. De gemeente heeft gehandeld in strijd met de gemeentewet, de wet openbaarheid bestuur, de algemene wet bestuursrecht en de zorgplicht.

Voor de leek adviseren wij de samenvatting te lezen, maar ook de volledige presentatie is in een kwartier leesbaar. Elke pagina begint met de conclusie van één regel die wordt uitgelegd en onderbouwd met een link naar de originele bron, zodat u kunt controleren dat het klopt. Met het lezen van de 30 conclusie regels snapt u het helemaal.

Het doel van het rapport is te komen tot een eeuwigdurende oplossing. Die ligt binnen handbereik als de huidige wethouders en raadsleden hun verantwoordelijkheid durven nemen en voorkomen dat Amsterdam zelf een huisjesmelker wordt.

Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht (PDF)

Samenvatting Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht (PDF)

Now is the time

De eeuwigdurende erfpacht an sich is goed. De essentiële fouten kunnen er vrij eenvoudig uit worden gehaald, zoals beschreven in de aanbevelingen van het rapport. Die aanpassing van de regeling is nú nodig.

Hanteer plafond van een netto grondquote van 13% zoals gecommuniceerd bij de koop van de woning:

  1. Het maakt de gemeente betrouwbaar.
  1. Het voorkomt rechtsongelijkheid.
  1. Het voorkomt dat 12.000 erfpachters moeten verhuizen.
  1. Het vermindert de subsidiestroom van “erfpacht” naar “eigen grond” (die te weinig meebetalen aan de stad)
  1. Het voorkomt een “verduurzamingsboete” op energiebesparing.
 1. Het geeft rust aan erfpachters en op het erfpacht dossier.

Per 1 januari 2020 claimt de gemeente netto 44% van uw woning. Zie ook BSQ kaart 2019.

Handhaaf dit plafond van 13% tot verkoopdatum woning.

  • Het bespaart € 750 voor tussentijdse wijziging hypotheekakte.
  • Het voorkomt dat ouderen, WW-ers en WAO-ers niet/ongunstig kunnen overstappen door bancaire inkomensnormen.
  • Het sluit aan bij het natuurlijk beslismoment om zich te verdiepen in erfpacht.
  • Het sluit aan bij oorspronkelijke plan van GroenLinks.
 • Het voorkomt problemen bij de 90% erfpachters die niet overstapt.

Erfpacht geen zaak is van links of rechts, maar van behoorlijk bestuur.

Mee eens? Mail uw raadslid.